Privacy Policy – Gegevensverwerking L8P n.v.

 

 

De website www.l8p.com is een initiatief van L8P n.v. (verder "L8P"). L8P n.v. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Naast www.L8P.com zijn de volgende websites ook onderdeel van L8P: www.goedkopetelefoon.eu,  www.loop.buyback.be, www.l8p-buyback.nlwww.smart-mobile.nlwww.switchyourmobile.nl en www.geefjemobiel.nl. Deze privacy policy is op al onze websites van toepassing en kan je ook op al onze websites terugvinden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L8P houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als L8P zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door L8P verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

o Administratieve doeleinden

o Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

o De uitvoering van of het uitgeven van een opdracht.

 

 

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens :

 

De overeengekomen opdracht.  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L8P de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

o Voornaam;

o Tussenvoegsel;

o Achternaam;

o Adres;

o Postcode;

o Woonplaats;

o Telefoonnummer;

o E-mailadres;

o Geslacht;

o Geboortedatum;

o Bankgegevens.

 

 

Uw persoonsgegevens worden door L8P opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

      Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door L8P verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

      Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

      Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L8P de volgende persoonsgegevens van u vragen:

o Voornaam;

o Tussenvoegsel;

o Achternaam;

o E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door L8P opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

      Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door L8P verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

      Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

      Mondelinge toestemming, schriftelijke aanmeldiging op de website, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L8P de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

o Voornaam;

o Tussenvoegsel;

o Achternaam;

o Telefoonnummer;

o E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door L8P opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 

      Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/ lobby- contacten en/of geïnteresseerde

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door L8P verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

      Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

      De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L8P de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

o Voornaam;

o Tussenvoegsel;

o Achternaam;

o Telefoonnummer;

o E-mailadres;

o Geboortedatum;

o Salarisgegevens;

o Kopie ID;

o BSN-nummer;

o Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door L8P opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 

      Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

      Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

      Het verzorgen van de (financiële) administratie;

      Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

·      Voor het afhandelen van uw bestelling kunnen wij samenwerken met dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Aan deze dienstverleners worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

 

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn

 

L8P bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

      Alle personen die namens L8P van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

      We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Cookies

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@l8p.com