Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Identificatie, toepassing en goedkeuring voorwaarden


1.1 De verkopen van goederen via www.l8p.com worden aangeboden door L8P NV, gevestigd te Molenberglei 28, 2627 Schelle, België met ondernemingsnummer 0550.594.467 (hierna de verkoper genoemd).  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "Koper" wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop.

1.3 De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.l8p.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. Alles wat op dewebshop wordt aangeboden staat onder voorbehoud van typfouten online.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.

 

2. Tot standkoming van de overeenkomst
2.1 Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan door middel vanbevestigingsmail op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van de bevestigingsmail door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen. 


3. Prijzen 
3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro.


3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de grondstoffen, verzendingskosten, nieuwe taksen of dergelijken.


3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.


3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 

4. Betaling 

4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
met kredietkaart: Visa, Mastercard 
via internetbankieren: Bancontact/MisterCash
via PayPal
via bankoverschrijving.
Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 juli 1991 betreffende het recht van retour.

4.4 Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.


De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.5. Levering 

5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).


5.2 
De verkoper stelt alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

6. Garantie 


6.1 Elk product dat via de webshop wordt aangekocht, geeft recht op een minimale garantie van 2 jaar vanaf de datum van de levering van het product
.


7. Privacy 

Zie aparte sectie “privacy beleid”

 
8. Toepasselijk recht


8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.