Algemene verkoopvoorwaarden

 

1. Identificatie-, aanmelsidings- en goedkeuringsvoorwaarden

1.1 De verkoop van goederen via shop.l8p.com wordt aangeboden door L8P NV, met maatschappelijke zetel te Molenberglei 28, 2627 Schelle, België met ondernemingsnummer  0550.594.467 (hierna de verkoper genoemd). Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn die van de verkoper.

 

1.2 Onder "koper" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die via de webshop één of meerdere product(en) koopt. 

 

1.3 De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden aangeboden op en rerealiseerd via de webshop shop.l8p.com of andere via de webshop gesloten overeenkomsten.  Alles wat op de webshop wordt aangeboden, in online onder voorbehoud van typefouten.

 

1.4 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopvoorwaarden door op een daarvoor bestemd vakje te klikken.

 

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een koopovereenkomst tussen verkopen en koper komt pas tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper uitdrukkelijk is aanvaard door de verkoper, die de koper hiervan door middel van een bevestigingsmail op de hoogte stelt.

 

2.2 De ontvangst van de bevestigingsmail door de koper geldt als het moment waarop de overeenkomst tot stand komt.

 

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, doch onder voorbehoud van terugbetaling van de eventueel betaalde bedragen.  In het bijzonder als er in het verleden problemen zijn ontstaan met de besteller of zijn gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, maar ook als er in het verleden problemen zijn ontstaan op het opgegeven afleveradres of in het geval van openstaande facturen.

 

 

3. Priizen

3.1 De prijzen van de producten zijn aangegeven in Euro (€).

 

3.2 De verkoperbehoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt aanvaard.

 

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (typ-)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen en waarvan de koper redelijkerwijs mag aannemen dat het om (typ-)fouten gaat.


3.4 De verschuldigde prijs is de prijs die vermeld staat in de bevestigingsbrief.

 

3.5 De verkoper behoudt zich het recht om de verschuldigde prijs na het sluiten van de overeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen die gevolgen hebben voor de grondstoffen, verzendkosten, nieuwe belastingen en dergelijke.

 

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder kosten voor zijn rekening of verplichting van de verkoper tot enige schadevergoeding.

 

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig en definitief is betaald.


 

4. Betaling

4.1 Voor het bestellen van producten via de webshop worden de volgende betalingsmogelijkheden geboden:

met credit card: Visa, Mastercard

via internet bankieren: Bancontact/MisterCash

via PayPal

via Bank transfer.

Bij het gebruik van bovengenoemde betaalsystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken aanbieders van betalingsfaciliteiten te respecteren en is de verkoper ook geen partij in de relatie tussen de koper en de exploitant van het betalingssysteem.

 

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe de veiligheid van de gebruiker van de webshop naar best vermogen te garanderen, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door derden die misbruik maken van de website of het betalingssysteem.

 

4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op de terugbetaling van de door de consent betaalde bedragen, overeenkomstig de wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour.

 

4.4 Facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.  Indien facturen niet op tijd betaald worden, wordt gratis en herinnering tot betaling gestuurd.  Indien er dan opnieuw geen betaling volgt binnen de opeisbare betalingstermijn zoals vermeld bij de eerste aanmaning, wordt een verwijsintrest aangerekend zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding als volgt:

20€ als het verschuldigde saldo kleiner of gelijk is aan 150€;

30€ plus 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 5000€ als het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500€ ligt.

65€ plus 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500€ met een maximum van 2000€ als het verschuldigde bedrag groter is dan 500€.


De aanmaningskosten voor elke extra herinnering bedragen 7,50€ plus de op het moment van de verzending geldende portkosten.

 

 

5. Levering

5.1 De producten worden verzonden naar het bij de bestelling opgegeven verzendadres (thuisadres of een ander adres). 

 

5.2 De verkoper doet er alles aan om de producten zo snel mogelijk af te leveren. De op de webshop aangegeven levertijden zijn echter louter indicatief.

 


6. Garantie

6.1 Elk product dat via de webshop wordt gekocht, geeft recht op een minimale garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering van het product.7. Promoties

7.1 Bij alle promoties 1+1 waarbij je bij aankoop van 1 product een product gratis krijgt, worden retours enkel aanvaard indien beide producten geretourneerd zijn8. Privacy

Zie aparte sectie “privacy beleid”

 


9. Toepasselijk Recht

8.1 De verkoop waarop deze verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.